Zapytanie ofertowe nr 5/1/2020 na świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 sierpnia 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE na świadczenie usług trenera dla osób z niepełnosprawnościami

 w związku z realizacją projektu pn. Otwarci na samodzielność, RPWP.07.02.02-30-0101/19-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Priorytet VII: Włączenie społeczne; Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2. usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do mieszkań treningowych i usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich opiekunów zamieszkałych na terenie miasta Konina i powiatów : konińskiego, słupeckiego, kolskiego i tureckiego w okresie do 28.02.2023 r.

  1. Sposób i tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie realizowane jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” (z dnia 22 sierpnia  2019 r.).

  1. Przedmiot zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

85311200-4– Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług trenera w mieszkaniu treningowym dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Realizacja usługi odbywać się będzie w Mieszkaniu treningowym przy ulicy Erazma Pietrygi 3 w Koninie oraz w miejscach przeprowadzania treningów.
  3. Usługi świadczone będą przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, również w święta.
  4. Zamawiający planuje zlecenie 4 - 6 osobom świadczenie usług trenera mieszkaniowego. Miesięczna ilość godzin wynosi 720 dla wszystkich trenerów. Przy założeniu iż trenerów będzie 6 osób, to przydział godzin dla 1 trenera będzie wynosił ok. 120 godzin w miesiącu. Podział godzin usług do poszczególnych Oferentów nastąpi po wyłonieniu kandydatów.
  5. Zamawiający dopuszcza realizację większej lub mniejszej ilości godzin w miesiącu przez danego Wykonawcę w zależności od ustalonego grafiku treningów, rzeczywistego zapotrzebowania uczestników, do wysokości kwoty wskazanej we wniosku o dofinansowanie.
  6. Dopuszcza się składanie ofert na realizację pojedynczego zlecenia rozumianego jako zatrudnienie jednego asystenta realizującego miesięcznie średnio 120 godzin wsparcia.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych

4. Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

6. Wykaz doświadczenia

 

Załączniki

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Fundacja Otwarcie
Data utworzenia:2020-08-10
Data publikacji:2020-08-10
Osoba sporządzająca dokument:Ewa Dubanosow
Osoba wprowadzająca dokument:Joanna Czarnecka
Liczba odwiedzin:415