Jesteś tutaj: Start / ORGANY FUNDACJI

ORGANY FUNDACJI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Fundatorem jest KONIMPEX Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, KRS 0000043189

Fundator jest upoważniony do zmiany celów Fundacji oraz statutu Fundacji

Rada Fundacji

1. W skład Rady Fundacji powoływanej na czas nieokreslony wchodzi Fundator oraz inne powołane przez niego osoby prawne lub fizyczne, które:

dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji,
zadeklarują zamiar wspierania idei Fundacji,
w inny sposób będą wspomagać działalność Fundacji,
są osobami zaufania społecznego.

2. Fundator i inne osoby prawne wchodzące w skład Rady Fundacji działają w niej przez osoby pełniące najwyższe funkcje w organach reprezentacji tych podmiotów lub przez inne osoby imiennie wyznaczone przez zarządy tych podmiotów.

1. W skład Rady Fundacji wchodzą :

Konimpex Sp. z o. o. w Koninie – Fundator Fundacji, reprezentowany przez Prezesa Zarządu
W. W. Pluta — Plutowskiego
Wydawnictwo - Przegląd Koniński Sp. z o.o w Koninie, reprezentowane przez Dyrektora Generalnego Stanisława Pigułę
Krzysztof Pawlak 64022001898

2. Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji pełni Pan Wiesław Wojciech Pluta - Plutowski, a Pan Stanisław Piguła i Pan Krzysztof Pawlak pełnią funkcję zastępców Przewodniczącego Rady Fundacji

§ 22

Funkcję Przewodniczącego Rady Fundacji pełni zawsze osoba reprezentująca Fundatora. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród siebie dwóch zastępców Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady Fundacji uprawniony jest do ustalenia wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu, a także do reprezentowania Fundacji w stosunkach pomiędzy Fundacją,a członkiem Zarządu, a także podpisywania umów z członkami Zarządu.

§ 23

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i nadzorującym Fundację .
Do kompetencji Rady Fundacji należy :

powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
uchwalanie Regulaminu działania Zarządu,
ustalanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
zatwierdzanie programów działania Fundacji,
podejmowanie uchwał o połączeniu z innymi fundacjami lub likwidacji Fundacji i przeznaczeniu majatku pozostałego po likwidacji fundacji.
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji, zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,
nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania,
wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
ustalenie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału,
zgromadzonych środków,
występowanie do Zarządu z wnioskami, co do podjęcia stosownych działań w zakresie określonym w statucie.

§ 24

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 25

Członkowie Rady, w tym przedstawiciele osób prawnych wchodzących w skład Rady Fundacji, nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
Członkowie Rady nie mogą pozostawać z Członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułuzatrudnienia.
Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art 8 pkt 8 ustawy z dnia
3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz, 306, z 2001r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, 2003r.
Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535 ze zmianami, oraz Dz. U. z 2013r. poz. 254 ze zmianami),
Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani w każdym czasie przez Fundatora, a w szczególności w przypadku rezygnacji własnej:
niezgodności działania ze statutem Fundacji,
nienależytego wypełniania funkcji.
Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą śmierci.
Rada Fundacji działa na posiedzeniach.
Posiedzenia zwyczajne odbywają się co najmniej 2 razy w roku.
Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje Zarząd Fundacji na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji, połowy członków Rady Fundacji lub Fundatora, z podaniem przyczyny i celu posiedzenia.
W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji - w celu składania wyjaśnień.
Posiedzenie Rady Fundacji jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane zgodnie z niniejszym statutem.
W przypadku przeszkód w udziale w posiedzeniu, członkowie Rady Fundacji mogą ustanowić swoich pełnomocników, po udzieleniu im pisemnych pełnomocnictw.
Posiedzenia Rady Fundacji są prowadzone przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę.

§ 26

Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady Fundacji ma charakter doradczy.

§ 27

Każdy z członków Rady Fundacji ma w każdej chwili prawo wglądu do wszystkich akt i dokumentów Fundacji.

Zarząd Fundacji zwany dalej Zarządem składa się od 2 do 5 osób i powoływany jest przez Radę
Fundacji na czas nieokreślony.
Rada Fundacji wyznacza Prezesa Zarządu.
Rada Fundacji może powierzyć nie więcej niż dwóm członkom powołanym w skład Zarządu przez Radę Fundacji sprawowanie funkcji wiceprezesa zarządu.
Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci Członka Zarządu w przypadku:

złożenia rezygnacji,
podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji Członka Zarządu,
choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji
przekroczenia 75 roku życia,
nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
istotnego naruszania postanowień Statutu,
nieuzyskania absolutorium.

§ 29

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu

§ 30

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd działa według Regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

§ 31

Zarząd Fundacji:

reprezentuje ją na zewnątrz,
opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania,
sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
sprawuje zarząd jej majątkiem,
przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenie dla pracowników Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizacje jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo - gospodarczej,
przedstawia Radzie Fundacji propozycje o przystąpieniu do spółek i fundacji
powołuje kierowników zakładów oraz zatwierdza regulamin organizacyjny – zakładów. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu w tym zawsze Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 32

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu

§ 33

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu

§ 34

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
Umowy z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Fundacji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2020-06-28
Data publikacji:2020-06-28
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:458