PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Działanie nie rzecz osób niepełnosprawnych, w tym osób z upośledzeniem umysłowym.
 2. Niesienie pomocy dzieciom i osobom szczególnie uzdolnionym znajdującym się w trudnej   sytuacji  materialnej  oraz  osobom niepełnosprawnym.
 3. Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp oraz osób niepełnosprawnych.
 4. Niesienie pomocy osobom ubogim i instytucjom o ważnym znaczeniu społecznym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, a w szczególności osobom niepełnosprawnym i placówkom opiekuńczym.
 5. Niesienie pomocy w celu ułatwienia startu w życiu zawodowym dzieciom w trudnej sytuacji materialnej oraz osobom niepełnosprawnym.
 6. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży w tym niepełnosprawnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem umysłowym.
 7. Prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym.
 8. Wspieranie działalności naukowej i sportowej.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność edukacyjną, opiekuńczo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży.
 2. Pomoc finansową i rzeczową dla dzieci z rodzin najuboższych, w tym  z Domów Dziecka.
 3. Wspieranie finansowe, rzeczowe i organizacyjne budowy, remontów i modernizacji obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo – wychowawczej.
 4. Organizowanie akcji pomocy dzieciom z udziałem innych podmiotów.
 5. Organizowanie kolonii, obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów oraz wycieczek  dla dzieci i młodzieży o niskim  statusie majątkowym.
 6. Finansowanie nagród i stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych, zwłaszcza osób   niepełnosprawnych  i wychowanków  Domów Dziecka.
 7. Organizowanie  przedsięwzięć kulturalno - oświatowych i edukacyjno – ekologicznych.
 8. Wspieranie osób niepełnosprawnych, chorych czy ubogich i poprzez pomoc rzeczową i finansową niezbędną dla zaspokojenia potrzeb życia codziennego.
 9. Budowę, rozbudowę, remonty i modernizację stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu obiektów służących prowadzeniu działalności edukacyjnej i opiekuńczo
  - wychowawczej, a także służących zaspokajaniu potrzeb życia codziennego osób znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej i  materialnej.
 10. Wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy.
 11. Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych.
 12. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki  i promocji zdrowia.
 13. Przeciwdziałanie  uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji.
 14. Wspieranie rodziny w  szczególności  dotkniętej  niepełnosprawnością.
 15. Włączenie społeczne rodzin.
 16. Profilaktyka i promocja zdrowia.
 17. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych.
 18. Organizowanie imprez i wydarzeń  kulturalnych, edukacyjnych, zdrowotnych, ekologicznych i sportowo – rekreacyjnych.
 19. Działania na rzecz integracji europejskiej i wymiany doświadczeń w zakresie rehabilitacji niepełnosprawności.
 20. Promowanie idei wolontariatu.
 21. Propagowanie integracji między pokoleniowej.
 22. Kampanie informacyjne i społeczne.   

 § 11

Fundacja realizuje swoje cele we współpracy z:

 1. Organizacjami samorządowymi, administracją powiatów i gmin, w których Fundacja prowadzi działalność oraz administracją rządową.
 2. Instytucjami i organizacjami stawiającymi sobie podobne bądź zbieżne cele do celów Fundacji.
 3. Firmami komercyjnymi i bankami, które mogą wspierać, finansować i przyczynić się do realizacji celów Fundacji.
 4. Szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami ponad gimnazjalnymi i wyższymi oraz innymi placówkami oświatowymi.
 5. Osobami fizycznymi chcącymi prowadzić aktywność publiczną mogącą wpłynąć pozytywnie na realizację celów, które stawia sobie Fundacja.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2020-06-29
Data publikacji:2020-06-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:426